BedrijfsBodemWaterPlan

Maatwerk voor maatregelen

De opgaves voor de landbouw zijn groot, maar welke maatregelen zijn effectief voor mijn perceel, bedrijf, of regio? Het BBWP geeft boeren, adviseurs en beleidsmakers inzicht.

BBWP in 4 stappen

Selecteer je percelen

Kies je percelen en vul de perceelskenmerken in. Weining tijd? Maak dan gebruik van de intelligente schattingen vanuit van het Nationaal Agrarisch Bodem Archief .

Bereken je huidige score

De score laat per perceel zien waar de kansen liggen om bij te dragen aan voldoende en schoon water en een hoge benutting van nutriënten.

Kies je maatregelen

Kies zelf je maatregelen en verbeter je score. We hebben de meest effectieve maatregelen al voor je uitgelicht, maar je kunt zelf maatregelen toevoegen of verwijderen. Geef per maatregel aan of je ze al uitgevoerd hebt of ze dit jaar op de planning staan. Tip: doe dit samen met een bodemcoach of adviseur.

Aantoonbaar en beloonbaar goed boeren

Bij een goede score kun je een beloning krijgen, zoals meer ruimte voor beregening in Noord-Brabant.

Theo van Goch

Melkveehouder, Gelderland

Mijn bodemkwaliteit beïnvloedt mijn bedrijfsresultaat. Naast het feit dat een goed bodemmanagement betere resultaten laat zien, is het van belang tegemoet te komen aan de maatschappelijke uitdagingen. Daarmee zorgen we als sector dat de kaderrichtlijn water in de toekomst mét ons kan worden opgesteld, en niet voor ons.

Onder de motorkap

De BBWP methode

In het BBWP zijn alle maatregelen beoordeeld op de effectiviteit ervan op 5 opgaven, nitraatuit- en afspoeling, fosfaat afspoeling, nutrientenbenutting en waterhuishouding. Daarnaast wordt per perceel het risico bepaald op deze 5 opgaven. Om dit te doen maakt BBWP gebruik van verschillende data bronnen:

1

Bodemanalyses die zijn gebruikt voor een schatting van de parameters per perceel. Met data over chemie, structuur en biologie.

2

Perceelskenmerken als grondsoort, maaiveldhoogte, drainage en grondwaterstand.

3

De lokale en regionale opgaves voor schoon en voldoende water en een vitale bodem.

4

Allerlei maatregelen voor een duurzame bodem en hun effectiviteit.

5

Een eenvoudige vragenlijst voor het gesprek tussen boer en adviseur.

6

Alle DAW factsheets met informatie over maatregelen.

Breed gedragen

Ondersteund door

In 2013 is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gegaan om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in Nederland. Hierbij worden agrarisch ondernemers via tools en adviesinstrumenten gestimuleerd en gefaciliteerd om een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen voor bodem- en waterbeheer. Om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor naar water terug te dringen, worden agrariërs via het DAW maatregelen te nemen die zijn opgenomen in de zogenaamde BOOT-lijst. Het BBWP is de uniforme en breed gedragen aanpak om de doelen van het DAW te realiseren en de vooruitgang op bedrijfsniveau te monitoren.

NMI
ZLTO
Louis Bolk Instituut
Wageningen Environmental Research
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Aa en Maas
Waterschap De Dommel
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rivierenland
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
BodemUP Brabant

Ook BBWP gebruiken?

Maak jouw BBWP-account aan en ontdek met welke passende maatregelen jij aan een gezonde bodem en schoon water kunt bijdragen