BBWP voor Beleidsmakers

Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) is een praktische tool die gebiedsopgaven integraal vertaalt naar maatregelen per perceel. De tool geeft goed onderbouwd inzicht in de kwaliteit van de bodem, het risico van overschrijding van de aanwezige opgaves en het effect van maatregelen op de opgaven. Het BBWP geeft boeren, adviseurs en beleidsmakers handelingsperspectief en inzicht.

Opgaves voor de bodem

Er zijn tientallen projecten om met agrarische maatregelen de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan voldoende (grond-)wateraanvulling. In veel beleidstrajecten wordt duurzaam bodembeheer gezien als (deel)oplossing voor opgaves rond mest, ammoniak, waterkwantiteit, waterkwaliteit, en natuur. Het vakmanschap van de boer staat dan centraal en er komt ruimte voor maatwerk. Maatwerk in maatregelen. Maatregelen die passen bij het bedrijf en rekening houden met de bedrijfsspecifieke situatie.

Concrete maatregelen gewenst

De focus van veel van deze projecten ligt op bewustwording, kennisoverdracht en stimulering van verantwoord produceren als ook de inzet van groenblauwe diensten. De vertaling van een gebiedsopgave naar concrete doelen per bedrijf, blijkt lastig evenals de monitoring van de maatregelen die ze toepassen. Dat belemmert de daadwerkelijke uitrol en implementatie van de van bovenwettelijke maatregelen.

De concrete vertaling die het BBWP biedt van gebiedsopgaven naar maatregelen per perceel is een mes van handelingsperspectief, dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds wordt helder wat er per perceel aan uitdaging voor hem/haar ligt en hoe hij/zij daaraan werken kan. Anderzijds wordt door het BBWP inzichtelijk wat er al gedaan wordt om de opgaven te realiseren en is er een instrument voor handen welke de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek kan stimuleren.

BBWP helpt ondernemer en adviseur

Het BBWP brengt kennis naar de praktijk, geeft advies en inspiratie aan ondernemers en hun adviseurs, registreert deze adviezen op een uniforme wijze en borgt de kwaliteit van adviezen. Het BBWP ondersteunt zo agrarische ondernemers met het plannen en uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan voldoende en schoon water en een duurzame bodem. In de jaren 2021 en 2022 zal deze aanpak verder uitgerold worden over heel Nederland.

Inzicht die de BBWP biedt

Op basis van de gebiedsopgave en kenmerken van het perceel, worden kansen en risico’s in beeld gebracht in relatie tot het vasthouden en bufferen van water, het verhogen van de efficiëntie van bemesting, het vasthouden van fosfaat (voorkomen afspoeling) en stikstof en nitraat (voorkomen uitspoeling en afspoeling).

Het BBWP suggereert per perceel de meest effectieve maatregelen om winst te halen.

Monitoring en beloning

De implementatie ervan wordt gemonitord en biedt mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen. Het is daarmee een concrete vervolgstap op het strategisch advies dat kennisinstellingen, DAW-coördinatoren en bodemcoaches in 2020 hebben opgesteld om de doelen van het DAW te realiseren binnen landbouwbedrijven.

Landelijke uitrol

Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) wordt inhoudelijk gevuld op basis van diverse openbare databronnen. Tot dusver zijn de gegevens voor de gebieden Brabant, Zeeland, Rivierenland en andere gebieden in Gelderland ingeladen.
Er starten diverse trajecten door heel Nederland om zo de regionale eigenheid goed in de tool in te laden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LTO-Noord, LLTB en andere bodemadviesbureaus. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden honderden projecten opgestart om advies op maat te leveren bij maatregelen die de boer neemt om zijn bodem en landgebruik te verbeteren. Goed onderbouwd inzicht in de kwaliteit van de bodem, de aanwezige opgaves en de effectiviteit van maatregelen is hiervoor essentieel. Daar helpt heb BBWP bij!

Heb jij interesse om zelf of met een groep ondernemers aan de slag te gaan met BBWP in jouw omgeving? Meld jezelf aan via dit formulier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de BBWP? Neem dan contact op met gerard.ros@nmi-agro.nl. Hij kan jou meenemen in de ontstaansgeschiedenis van het BBWP, de link met tientallen andere initiatieven in Nederland en hoe het BBWP bij kan dragen aan de daadwerkelijke implementatie van maatregelen in jouw regio. Om zo de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater essentieel onderdeel te laten zijn van een duurzaam landbouwbedrijf.

Als waterschap zijn we al jaren actief aan het samenwerken met agrarische collectieven en LTO. Gezamenlijk werken we aan voldoende en schoon water. Het BBWP helpt om de opgaves heel concreet te maken en deze te vertalen in handelingsperspectief voor de boer. Hiermee wordt ook mogelijk om gericht te monitoren wat er aan maatregelen wordt uitgevoerd. En helpt ons om beleid effectief te implementeren en nieuwe verdienmodellen (met kennis, subsidies, en beleidsruimte) op te zetten.

Corine van den Berg, beleidsmedewerker waterkwaliteit AGV

BBWP in jouw regio?

Interesse om BBWP in te zetten om de doelen van DAW te realiseren? Of wil je weten welke maatregelen in jouw gebied effectief zijn?